"Latency-throughput" ose ngadalësia - debiti gjatë transmetimit të të dhënave

Quizi përbëhet nga dhjetë pyetje.
Pyetjet trajtojnë konceptet të vonesës dhe debitit në një kanal komunikimi të dhënash.
Quizi do të konsiderohet i kryer, kur ti përgjigjeni saktësisht të paktën 7 pyetjeve.

www.agimcami.al